Ýüklenýär...
Yükle
4 ädimde dogry aýdymy nähili aýtmaly? (höwesjeňler)

4 ädimde dogry aýdymy nähili aýtmaly? (höwesjeňler)

Aýdym aýdanyňyzda duýgularyňyzy. başga tarapa geçirmek gaty möhümdir. Sesiň owadanlygy ýa-da owadan aýdym aýtmak adamdan adama üýtgeýär, ýöne dogry aýdymy aýtmak jemgyýet tarapyndan kabul edilen hökümdir.

Birinji ädimde dogry aýdym aýtmak üçin aýtjak kişiniň aýdym-saz gulagy bolmaly we ösüş üçin açyk bolmaly.
Adam sesleri 2, aýal we erkek seslere bölünýär. Olar soprano, mezosoprano, alto, tenor, bariton we bas galyňlygyna we inçeligine görä (inçe-galyňlygyna) bölünýär.

Ikinji ädimde, aýdym aýdýan wagtyňyz, sesiňiziň aýratynlyklaryndan habarly bolup, aýdym diapazonyna görä saýlamaly. Şonuň üçin ses has gowy çykar.
Saýlan aýdymyňyzyň häsiýetlerini bozmazdan düşündirmek möhümdir.

Beýleki bir ädim dogry duruş. Nädogry duruş demiňizi myşsalaryňyza sarp edýär we gowy netijelere päsgel berýär. Duruşyňyzyň takyklygy demiňizi kadalaşdyrýar. 
Dogry duruş nähili bolmaly?

Aýaklaryňyz egnine giň we ýere berk basylýar. Aýaklary biynjalyk edýän ökjeli aýakgaplar ileri tutulmaýar.
Duruş dik bolmaly, agramy biline däl-de, dabanyna berilmeli we bedeniň agramy aýaklara deň paýlanmaly.
Iki tarapam ellerimiz gaty erkin bolmaly we eňegimiz pola parallel bolmaly.

Dördünji ädim demdir. Dogry ses almak üçin demi dolandyrmak gaty möhümdir. Dem, diafragma demi bolmaly. Diafragma demi, gülleri ysganymyzda  alýan demimizdir. Şeýle ýykýan ses has güýçli we arassa bolar.
Teswirler (0)
Goş