Ýüklenýär...
Yükle
Leon Bridges we Terrace Martin “Süýji” atly täze aýdymy paýlaşýarlar: Diňläň

Leon Bridges we Terrace Martin “Süýji” atly täze aýdymy paýlaşýarlar: Diňläň

Leon Bridges we Terrace Martin täze aýdym paýlaşdylar. Oňa “Süýji” diýilýär. Metbugat habarnamasyna görä, ýakyn wagtda çykjak albom üçin ýazga alyndy, ýöne jübüt ony möhletinden öň özbaşdak çykarmak kararyna geldi. Bridges ýazýar: "Indi dymyp bilmerin we dymmaryn. "Abeliň gany Hudaýa aglaýşy ýaly, Jorj Floýd hem maňa aglaýar". Aşakda diňläň we aýdymçylaryň ikisiniň hem aýdymdaky sözleri üçin aşak aýlaň.
Fewral aýynda Leon Bridges “ Texas Sun” atly Hruangbin bilen bir EP çykardy . Geçen hepde Martin Denzel Karri, Kamasi Waşington, G Periko we Daylyt bilen bilelikde “ PIG FEET” aýdymyny çykardy .


Leon Bridges:
Tehasda ulalanymda hut özüm jynsparazlygy başdan geçirdim, dostlarym jynsparazlygy başdan geçirdiler. Olesetginjeklikden jyns taýdan kemsidilmegiň netijelerinden gaça durmak üçin polisiýa bilen ýüzbe-ýüz bolanymyzda özümizi nähili alyp barmalydygymyzy öwredýäris. Polisiýanyň wagşylygy meselesine gezek gelende, gaty uzak wagtlap ýüregim gysdy. Jorj Floýdiň ölümi meniň üçin düýäniň arkasyny döwen sypaldy. Ilkinji gezek görmedik adamym üçin agladym. Men Jorj Floýd, doganlarym Jorj Floýd, aýal doganlarym Jorj Floýd. Indi dymyp bilmerin we dymmaryn. Abeliň gany Hudaýa aglaýşy ýaly, Jorj Floýd hem maňa aglaýar. Şeýlelik bilen, Süýji hödürleýärin.


Terrace Martin:
Eziz doganym Leon Bridges bilen platforma paýlaşmak hemişe mertebedir. Bu meditasiýa sazy; gulak üçin saz däl-de, ýürek üçin saz. Gözleriň uzak wagt bäri aldap gelýändigine ynanýaryn, ýöne ýürek hemişe hakykaty aýdýar. Heartüregi bejermeli. Gara halk köp ýyl bäri aldanýar, ony öwrüp bilýän ýeke-täk zat söýgüden doly ýürek.

Teswirler (0)
Goş