Ýüklenýär...
Yükle
Kebelek tutulan aýdymyň manysy

Kebelek tutulan aýdymyň manysy

Bu makalada “Massive Attack” toparynyň iň garaňky bölegi bolan “Trip-hop” aýdym-saz reanryny esaslandyryjy we aýdymyň kim üçin ýa-da näme üçin ýazylandygyny “Kebelek tutulan” aýdymynyň manysyny seljermäge synanyşaryn.

Butterfly Caught sözleri

weightless falls honeysuckle
strangers (strange this)
lights from pages
paper thin thing

protected by the naked eye
pearly sunrise

nearly worn
kneeling like a supplicant

darkened skin
afraid to see
radiate
open lips
keep smiling for me

weightless cool honeysuckle
fair skin
freckles
uncut teeth
tranquill eyes
bite my lips
shhh
bite my lips
under your feet

Sözleriň derňewi

Aýdymyň kimdigini ýa-da näme üçin 3D görnüşinde ýazylandygyny hiç kim bilenok, ýagny Massive Attack aýdymçysy Robert Del Naja. Şeýle-de bolsa, sözleriň uzak wagtlap daşary ýurt çeşmelerinden nämäni aňladýandygyny gözledim. Writeazjak zatlarym, aýdymdaky teswirleriň we sözleriň manysynyň gysga ýollarynyň umumy jeminden çykmaz.
"Tutulan kebelek", dilimizde "kebelegi saklamak" diýmekdir. Bu sözlemiň aýdymyň adynda ulanylmagynyň sebäbi, 3D-iň geçmişde başdan geçiren negatiw ýadynyň geljekde näbelli bir wagtda janlanjakdygyny we şahsyýetiň bu negatiw pursatyň täsirinden uzakda saklanýandygyny bellemek isleýär. Bu gatnaşygy kebelek ömri ýaly gysga alýar. Emma onuň täsiri gaty agyr. Klipde ölýän kebelegiň ganatlarynyň gaçmagynyň sebäbi şu.
Geliň, sözlere geleliň ... Üç nukdaýnazardan many taýdan öňe çykýar:
Ilkinji pikire ynanýanlar köplenç aýdymyň jynly maksat bilen ýazylandygyny aýdýarlar. Bu pikirde bolanlar, klipiň we sözleriň manysyna düşünip bilmeýän adamlardan hem ybarat.
Ikinji pikir birneme has gyzykly we esasly. Gaty ýigrenji. "Bal emdir" aýdymynda "bal siňdirýär", "ýalbarýan ýaly dyza çökýär" (dyza çökýän ýaly), "açyk dodaklar", "dodaklarymy dişläň" (dodaklarymy dişläň) ) oral seks bilen meşgullanýan adamyň çagalygyndaky täsirlerini beýan edýär. Sözleri bu göz bilen okasaň, göwnüçökgün sözleriň umumy manysy bar.

ýumşak (~ bal sorup) Honeysuckle düşýär
(garip tapan) weird
sahypalaryň yanar
kagyz inçe bu

ýalaňaç göz täsirlerden
doglan Pearly

diýen yıpranmış
bir towakga ýaly dyzy çöken

garaňky deri
düşünmek göwünsiz bolup
dargatdy
açyk dodaklaryny
meni dowam smile

~ usulca Honeysuckle sorup ( bal emme)
dik deri
noktalar
senzura diş
boşatdy gözlerin
dodaklar dişlemek
sh
dodaklar düşürilen
underfoot


Üçünji pikiri kabul edenler aýdymyň mistiki manysynyň bardygyny kabul edýärler. Kebelek gündogar medeniýetlerinde "gözelligiň" we "üýtgewsiz" nyşanydyr. Kebelegiň tutulmagy adamyň ýaralanandygyny, ýaralanandygyny we döwülendigini aňladýar. Aýdymyň umumy manysy “bigünälikdir”. Emma bu bigünäligiň näme üçin ýitirilendigini bilemzok. Sözler yzygiderli şikaýatlara we kemsitmelere esaslanýar we düşnüksiz diýen ýaly. Diňe duýulýar. 3D eseriň soňunda aýdylýan “aýagyňyzyň aşagy” sözi umytsyzlyk, ýüz öwürmek we ýadawlyk; “Meniň üçin ýylgyrmagy dowam et” sözüniň yzygiderli gaýtalanmagy, daşardan gelýän gödek we ýyrtyjy aňlatmanyň şekili hökmünde düşünilip bilner.
Teswirler (0)
Goş